Πως να κατασκευάσετε μία εφαρμογή διαδικτύου από το μηδέν
Πως να κατασκευάσετε μία εφαρμογή διαδικτύου από το μηδέν

Πως να κατασκευάσετε μία εφαρμογή διαδικτύου από το μηδέν

Η δημιουργία μιάς web εφαρμογής από το μηδέν απαιτεί μεθοδική προσέγγιση, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει υπέρμετρος κίνδυνος να χάσετε  τον δρόμο προς βασικό σκοπό του έργου. Κατάλληλη μέτρα θα πρέπει να ληφθούν έτσι ώστε ο σχεδιασμός του έργου, η παρακολούθησή του, η υλοποίηση, ο τελικός έλεγχος και η παράδοση της διαδικτυακής εφαρμογής να διεξάχθούν αποτελεσματικά, χωρίς να χάνετε πολύτιμο χρόνο.

Ενα πράγμα που απαιτεί μεγάλη προσοχή, ανεξάρτητα από τη συζήτηση σχετικά με τις επιμέρους τεχνολογίες, είναι ο έγκαιρος προγραμματισμός του UI (User Interface). Καθορίζοντας το πως το UI θα λειτουργήσει, θα είστε σε θέση να κάνετε επιλογές σχετικά με τις τεχνολογίες και που θα χρησιμοποιήσετε για να εφαρμόσετε τις απαιτήσεις του UI σας.

Στάδιο 1. Ανάλυση Απαιτήσεων

Αυτό το στάδιο απαιτεί τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής και τις απαιτήσεις της web εφαρμογής σε σχέση με ό,τι η εφαρμογή θα πρέπει να κάνει, ποιά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της και ποιές οι τεχνικές προδιαγραφές της:

Πεδίο Εφαρμογής: Για τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής του application, θα πρέπει να καταρτίσετε πρώτα ένα λεπτομερές και περιγραφικό κατάλογο των χαρακτηριστικών εφαρμογής που θέλετε να πραγματοποιηθούν.

Απαιτήσεις: Η προσεκτική ματιά στην ανάλυση απαιτήσεων για τη σωστή ισορροπία χρόνου, το κόστος και το στόχο του έργου, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας ανάπτυξης εφαρμογών. Σε αυτό εδώ το στάδιο της διαδικασίας, θα πρέπει να κάνετε μια εκτίμηση των δυνατοτήτων της επισκεψιμότητά σας, να επιλέξτε μια υπηρεσία φιλοξενίας, βάση δεδομένων, καθώς και να επιλέξετε μία server-side γλώσσα προγραμματισμού (PHP, ASP, κ.λπ.). Βεβαιωθείτε ότι δεν υποεκτιμείτε ή υπερεκτιμείτε τις απαιτήσεις του έργου σας πάρα πολύ.

Στάδιο 2. Σχεδιασμός

Μόλις τελειώσετε με τοην ανάλυση απαιτήσεων και τον ορισμό του πεδίου εφαρμογής της web εφαρμογής, θα πρέπει να κινηθείτε προς σε αυτό το κομβικό στάδιο, δηλαδή το σχεδιασμό και την παρακολούθηση του έργου στη φάση του σχεδιασμού. Το στάδιο αυτό, μπορεί να χωριστεί σε διάφορες επιμέρους φάσεις όπως στη φάση για την εφαρμογή του χάρτη, για τη βάση δεδομένων, για τη δομή των σελίδων, για τον Server-side προγραμματισμό και για τον client-side προγραμματισμό μέσω JS Frameworks.

Σχεδιασμός Χάρτη Εφαρμογής: Ο χάρτης της εφαρμογής είναι ένα σημαντικό μέρος της διαδικασίας σχεδιασμού, καθώς περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη δομή του application, τις σελίδες και τις σχέσεις μεταξύ τους. Έτσι, είναι ο χάρτης με τις θέσεις (σελίδες) και των διαδρομών (σχέσεις μεταξύ των σελίδων), που σας βοηθά να κάνετε το δρόμο σας προς την επόμενη φάση. Ο σωστός καθορισμός ενός χάρτης εφαρμογής αποδεικνύεται ότι είναι στην καλύτερη διαχείριση του κόστους και του χρόνου υλοποίησης του έργου καθώς και στην αποφυγή παραλήψεων κατά την φάση του σχεδιασμού.

Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων Εφαρμογής: Σχεδιάζοντας τη βάση δεδομένων της εφαρμογής είναι σχετικά μια απλή διαδικασία, όπου θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα μοντέλο ER, το οποίο καθορίζει τους πίνακες, τα χαρακτηριστικά και τις σχέσεις μεταξύ των πινάκων.

Σχεδιασμός Δομής Σελίδων: Αυτό το επόμενο βήμα περιλαμβάνει το σχεδιασμό μίας κατά προσέγγιση δομής των σελίδων όπου θα πρέπει να εντοπίσει όλα τα κύρια τμήματα τους χρησιμοποιώντας όνοματα όπως #header, #navbar, #Maincontent, #sidebar, κλπ.

Σχεδιασμός Server-side Γλώσσας Προγραμματισμού: Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει τη λήψη αντικειμενοστραφής προσέγγιση για την ανάπτυξη εφαρμογών, η οποία θα σας βοηθήσει στον καθορισμό των classes, των functions και όλων των server-side χαρακτηριστικών που θα απαιτήθουν.

Σχεδιασμός JS Framework: Εδώ σε αυτό το βήμα θα σας ζητηθεί να επιλέξετε ένα πλαίσιο JavaScript (όπως jQuery, Scriptaculous, MooTools, κλπ.), και να συντάξετε μια απλή λίστα που συνδέετε κάθε χαρακτηριστικό σε μία ή περισσότερες σελίδες που προσδιορίζονται στον χάρτη της εφαρμογή σας.

Στάδιο 3. Υλοποίηση

Αυτή είναι η πιο κρίσιμη φάση της διαδικασίας ανάπτυξης εφαρμογών, καθώς η πραγματική πρόκληση για την υλοποίηση της εφαρμογής σας αρχίζει με το στάδιο της υλοποίησης. Αυτή η φάση και πάλι χωρίζεται σε πολλές επιμέρους φάσεις, όπως ο προγραμματισμός βάσης δεδομένων (SQL κώδικας), HTML (δομή σελίδων), CSS (διάταξη σελίδων), Server-side προγραμματισμός (classes, functions, κλπ.) και Javascript (AJAX Frameworks και JS χαρακτηριστικά).

Υλοποίηση Βάσης Δεδομένων: Αυτή είναι μια απλή, αρχική διαδικασία της φάσης υλοποίησης, όπου θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε μια νέα βάση δεδομένων και να γράψετε τον κώδικα SQL που καθορίζει τους πίνακες, τις ιδιότητες και τις σχέσεις μεταξύ τους.

Υλοποίηση σελίδων HTML: Εδώ θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη δομή της σελίδας σας που ορίζεται στη φάση σχεδιασμού σας, για την υλοποίηση του κώδικα HTML. Αυτό είναι η κατάλληλη στιγμή όταν απαιτείται η προσθήκη όλα των στοιχείων HTML που θα πρέπει να είχαν προσδιοριστεί κατά τη φάση σχεδιασμού.

Υλοποίηση CSS:Αυτό είναι ένα σημαντικό στάδιο της διαδικασίας υλοποίησης, όταν έχετε να προσθέσετε το στυλ, αρχίζοντας να γράφετε κώδικα CSS, κυρίως όταν η κύρια δομή είναι έτοιμη.

Υλοποίηση Server-side προγραμματισμού:Αυτή είναι η φάση, όταν θα πρέπει να δημιουργήσετε την class κατηγορία, τις λειτουργίες της εφαρμογής, τις επικοινωνίες με την βάση δεδομένων, τα DB queries, κλπ. Με λίγα λόγια, ό,τι απαιτεί μια server-side αλληλεπίδραση.

Υλοποίηση Client-side JavaScript προγραμματισμού: Αυτό το βήμα απαιτεί την εφαρμογή του Ajax χρησιμοποιώντας το ίδιο πλαίσιο (framework) που επιλέξατε κατά την φάση του σχεδιασμού (jQuery, Scriptaculous, MooTools, κλπ).

Στάδιο 4. Έλεγχος - Testing

Η δοκιμή είναι η πιο κρίσιμη φάση της διαδικασίας ανάπτυξης εφαρμογών web, δεδομένου ότι περιλαμβάνει την πτυχή της διασφάλισης ποιότητας της ανάπτυξής της, πριν αυτή παραδοθεί για χρήση από τον τελικό πελάτη. Εδώ σε αυτή τη φάση, θα πρέπει να δοκιμάσετε την εφαρμογή/κωδικό σας, εκτελώντας διάφορες συνθήκες (όπως και διάφορα προγράμματα περιήγησης στο Web) και να βεβαιωθείτε ότι όλα τα σφάλματα της εφαρμογής έχουν ανιχνευθεί και καθοριστεί. Προχωρήστε στην τελική επικύρωση των σφαλμάτων αυτών πριν από το στάδιο της απελευθέρωσης (Release).

Στάδιο 5. Παράδοση Εφαρμογής

Με την δοκιμή να έχει γίνει και και την διόρθωση των σφαλμάτων λογισμικού, η διαδικτυακή εφαρμογή είναι τώρα έτοιμη για απελευθέρωση (release). Προχωρήσετε σε μία δοκιμαστική απαλευθέρωση σε κάποια δοκιμαστική τοποθεσία και κάντε έναν τελικό έλεγχο. Αν η εφαρμογή περάσει και από αυτό το τεστ, τότε μπορείτε να κινηθείτε προς την τελική έκδοση.

Σύνοψη

Τα προαναφερθέντα σημεία στo άρθρo, μας μεταφέρει σε μια περιεκτική περιήγηση της διαδικασίας ανάπτυξης εφαρμογών web από την αρχή όπου εκκινεί με τη καθορισμό των χαρακτηριστικών της εφαρμογής, τη διαδρομή και τον στόχο της όλης ανάπτυξης του app καθώς και την διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης.

Έίναι πολύ σημαντικό ότι όλα τα τεχνικά θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, όπως η scripting γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί, ο χρόνος για την ολοκλήρωση του έργου, κλπ., να καθοριστούν με μεγάλη ακρίβεια. Επιπλέον, εκτός από τον προσδιορισμό της δομής και του πλαισίου των ενεργειών που θα χρησιμοποιηθούν, η φάση της υλοποίησης είναι ζωτικής σημασίας, όπως είναι και η φάση της δημιουργίας beta έκδοσης της εφαρμογής όταν αυτή είναι διαθέσιμη από την ομάδα ανάπτυξης.